26 ago. 2016

PROPOSTAS A PARTIDOS POLITICOS ELECCIÓNS GALEGAS: GARANTIR O DEREITO HUMANO Á AUGA

O vindeiro 25 de setembro hai eleccións ao Parlamento Autonómico de Galicia. Dende á Coordinadora Galega de ONGD, da que formamos parte, e ademais colaboramos na Comisión de Incidencia Política e na Xunta Directiva, se elaboraron unhas propostas para que os partidos políticos concorrentes as incorporen nos seus respectivos programas. Aquí está a versión resumida e aquí a longa, que inclúe unha serie de propostas na liña de coherencia de políticas, ou sexa, non quedarnos só en reivindicacións relativas ao desexado 0,7% do orzamento da Xunta para cooperación ao desenvolvemento e defensa dos dereitos humanos globais, senon que se implementen medidas coherentes con esa protección dos dereitos humanos tamén co 99,3% do orzamento restante, o cal en ESF Galicia preocúpanos incluso máis.

Por iso, vimos contando cales son esas propostas (e algunha a maiores, mesmo algúns indicadores concretos de cumprimento) dentro da coherencia de políticas nos eidos de traballo de ESF Galicia (que é onde máis puidemos aportar):


 • Promover novos modelos de produción e consumo (consumo responsable e soberanía alimentaria). Esta xa a desenvolvimos aquí.
 • Pobreza enerxética e novo modelo enerxético. Esta xa a desenvolvimos aquí.
 • Garantir o Dereito Humano á auga
 • Promover acceso á tecnoloxía axeitada e igualitaria
 • Educar para a cidadanía global

Hoxe toca


Garantir o Dereito Humano á auga 


En aplicación do dereito humano á auga, pedimos a implementación da xestión do subministro con criterios de calidade, equidade social nas políticas tarifarias, boa gobernanza e transparencia. Para iso, resulta fundamental garantir:

 • Unha dotación mínima (no contexto mundial está entre 60 e 100 litros por persoa e día) e o compromiso de non cortar o subministro en caso de que se dean casos de impagos xustificados socialmente.
 • Como en calquera servizo básico, non lle chega con asegurar o acceso. É preciso promover novas formas de control social e de democracia participativa que garantan transparencia e participación cidadá efectiva e proactiva, tal e como estableceu á Convención de Aarhus, trasposta á normativa europea pola Directiva 2003/35/CE, de 26 de maio de 2003, e á normativa española pola Lei 27/2006, de 18 de xullo, reguladora dos “dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente”. Establecemento dunha batería de indicadores significativos para os distintos ámbitos da xestión (técnicos, financeiros, sociais, ambientais, patrimoniais), accesibles a través de internet, comprensibles para  a cidadanía e que se cumpran sexa quen sexa o provedor de servizos (empresas públicas, mixtas ou privadas), e orientadores para a administración local.
 • Compromiso de impulsar campañas de fomento da auga da billa e de consideración da auga embotellada como unha opción de consumo a través de  información sobre os impactos ecolóxicos relacionados. Farase a través de iniciativas de información públicas de consumo de auga de billa e de bos hábitos no uso da auga; dun maior esforzo para garantir a calidade da auga; da utilización da auga da billa en centros públicos e, por defecto, en actos públicos da administración; e da mellora das redes de fontes públicas de auga potable.
 • Reformulación da Lei de Augas de Galicia mediante un proceso público participativo. Creación dunha comisión cuxo funcionamento estará recollido na propia lei e que conte con representantes de todos os actores sociais que participen da xestión ademais de todas aquelas persoas interesadas (existe algo parecido na lei de Augas de Galicia, o "Consello para o Uso Sostible da Auga", pero non están ben definidas as súas funcións nin os grupos que o compoñen). Engadir un Título no que se recoñeza explicitamente o dereito humano á auga, e nas súas dimensións do dereito á participación dos usuarios e o acceso á información, ao estilo da Ley de Aguas de Aragón. Neste título desenvolveranse protocolos e ferramentas de participación, así como a referencia a  unha guía de indicadores de xestión que serán de obrigado cumplimento para todos os Concellos da Confederación Hidrogáfica de Galicia-Costa, de competencia exclusiva da Comunidade Autónoma.

25 ago. 2016

PROPOSTAS A PARTIDOS POLITICOS ELECCIÓNS GALEGAS: POBREZA ENERXÉTICA E NOVO MODELO ENERXÉTICO

O vindeiro 25 de setembro hai eleccións ao Parlamento Autonómico de Galicia. Dende á Coordinadora Galega de ONGD, da que formamos parte, e ademais colaboramos na Comisión de Incidencia Política e na Xunta Directiva, se elaboraron unhas propostas para que os partidos políticos concorrentes as incorporen nos seus respectivos programas. Aquí está a versión resumida e aquí a longa, que inclúe unha serie de propostas na liña de coherencia de políticas, ou sexa, non quedarnos só en reivindicacións relativas ao desexado 0,7% do orzamento da Xunta para cooperación ao desenvolvemento e defensa dos dereitos humanos globais, senon que se implementen medidas coherentes con esa protección dos dereitos humanos tamén co 99,3% do orzamento restante, o cal en ESF Galicia preocúpanos incluso máis.

Por iso, vimos contando cales son esas propostas (e algunha a maiores, mesmo algúns indicadores concretos de cumprimento) dentro da coherencia de políticas nos eidos de traballo de ESF Galicia (que é onde máis puidemos aportar):


 • Promover novos modelos de produción e consumo (consumo responsable e soberanía alimentaria). Esta xa a desenvolvimos aquí.
 • Pobreza enerxética e novo modelo enerxético
 • Dereito humano á auga
 • Promover acceso á tecnoloxía axeitada e igualitaria
 • Educar para a cidadanía global

Hoxe toca

Pobreza enerxética e novo modelo enerxético
A  loita  contra  a  pobreza  enerxética  debe  ser  un piar  esencial  no obxectivo  de  ter  políticas  públicas galegas coherentes cos DDHH e o desenvolvemento humano sostible. As propostas que realizamos  céntrase en tres eixos:

1. Compromiso coa erradicación da pobreza enerxética (incapacidade dun fogar ou familia para satisfacer  un  mínimo  de  servizos  enerxéticos  para  cubrir as súas necesidades básicas domésticas):

 • Promover axudas compensatorias nos casos de impago  xustificado socialmente,  eliminando os casos de corte de subministro eléctrico e de gas por  razóns  de  vulnerabilidade  social,  especialmente nos casos de unidades familiares monoparentais e/ou con menores de idade.
 • Promover, en colaboración con organismos que traballan con colectivos vulnerábeis, obradoiros de eficiencia  enerxética onde se ofrezan ferramentas   para reducir os importes das facturas de luz e gas e consellos prácticos  para  o  uso  racional  e eficiente da enerxía.
 • Promover puntos de información enerxética para orientación  personalizada  a  persoas  con  dificultades para entender e facer fronte as súas facturas e a detección de posibles situacións de pobreza severa.
 • Promover asesorías domiciliarias en casos de pobreza enerxética severa,  diagnóstico da situación enerxética dos fogares e proposta de medidas de aforro adaptadas a cada caso.
 • Intervencións  en  fogares  en  casos  de  pobreza enerxética  severa,  executar  medidas  de  aforro enerxético adaptadas a cada caso concreto.
 •  
INDICADORES PROPOSTOS POR ESF GALICIA

Porcentaxe de fogares con gastos en enerxía doméstica superiores ao 10% dos ingresos en Galicia.
Situación ano 2012: 18%
Obxectivo 2020: 0%
Fonte: Elaboración a partir dos microdatos da “Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Energía (INE)”

Porcentaxe de fogares que non poden permitirse manter a súa vivenda cunha temperatura axeitada en Galicia.
Situación ano 2012: 7%
Obxectivo 2020: 0%
Fonte: Elaboración a partir dos microdatos da ECV (INE).

2. Compromiso   da   administración   coa   eficiencia  enerxética:


 • Supervisar  o  cumprimento  da  lexislación  en  materia de eficiencia enerxética nas instalacións de  alumeado  exterior  por  parte  dos  concellos  galegos  (Real  Decreto  1890/2008  de  14  de  novembro)   revertendo   a   situación   actual   na   que  o  55%  dos  procedementos  publicados  na  Plataforma  de  Contratación  Pública  de  Galicia  durante   o   2015   incumpren   a   referenciada   normativa.
 • Incluír  nas  posibles  axudas  a  reformas  e  novas  construcións  (e  nos  pregos  de  condicións  para  obras  públicas)  criterios  de  eficiencia  enerxética  (superando  aos  xa  incluídos  na  lexislación  vixente).
 • Promover á I+D en eficiencia enerxética naquelas industrias que pola súa singularidade teñan un impacto importante no desenvolvemento humano no ámbito galego (por exemplo industrias electrointensivas  que  sexan  motores  económicos en áreas rurais, etc.).
INDICADORES PROPOSTOS POR ESF GALICIA

100% das licitacións de Iluminación Pública publicados na Plataforma de Contratación Pública de Galicia durante os anos 2016-2020 cumplen a referenciada normativa de eficiencia enerxética. Fonte: Plataforma de Contratación Pública de Galicia


Incremento da inversión público-privada en I+D no ámbito da eficiencia enerxética na industrias electrointensivas ubicadas no territorio galego


3. Promoción da soberanía enerxética (novo modelo enerxético):

 • Promover   axudas   e   ordenanzas   reguladoras  que  faciliten o auto-abastecemento enerxético a baixa escala a partir de tecnoloxías que xa existen, explorando os límites que permiten as leis.
 • Promover  a  participación  cidadá,  asegurando  a  igualdade de xénero, na toma de decisións relativas  ao  desenvolvemento  de  infraestruturas  enerxéticas e o abastecemento enerxético.
  Promover  o  “asociacionismo  enerxético”  (cooperativas   de   consumo   de   enerxías   renovables,   instalación   enerxéticas   compartidas,...).
 • Campañas  de  consumo  responsable  de  enerxía nas  propias  institucións, mediante  boas  prácticas.
  Traballarase para declarar a Galicia  “100% autosuficiente  enerxicamente”  (cando  se  produce máis da que se consume) e, idealmente, “100% autosuficiente   de   enerxías   renovables”. Todo isto respectando escrupulosamente a planificación  territorial  correspondente  ás  zonas  sensibles a determinados tipos de infraestruturas de xeración de enerxía. 
INDICADORES PROPOSTOS POR ESF GALICIA

Aumento dun 20 % de enerxía obtida en Galicia a partir de fontes renovables durante a lexislatura e dininución anual da % de enerxía importada, facendo estudos de diagnose da situación inicial se fora necesario.

24 ago. 2016

PROPOSTAS A PARTIDOS POLITICOS ELECCIÓNS GALEGAS: NOVOS MODELOS DE PRODUCIÓN E CONSUMO

O vindeiro 25 de setembro hai eleccións ao Parlamento Autonómico de Galicia. Dende á Coordinadora Galega de ONGD, da que formamos parte, e ademais colaboramos na Comisión de Incidencia Política e na Xunta Directiva, se elaboraron unhas propostas para que os partidos políticos concorrentes as incorporen nos seus respectivos programas. Aquí está a versión resumida e aquí a longa, que inclúe unha serie de propostas na liña de coherencia de políticas, ou sexa, non quedarnos só en reivindicacións relativas ao desexado 0,7% do orzamento da Xunta para cooperación ao desenvolvemento e defensa dos dereitos humanos globais, senon que se implementen medidas coherentes con esa protección dos dereitos humanos tamén co 99,3% do orzamento restante, o cal en ESF Galicia preocúpanos incluso máis.

Por iso, en próximos posts, iremos contando cales son esas propostas (e algunha a maiores) dentro da coherencia de políticas nos eidos de traballo de ESF Galicia (que é onde máis puidemos aportar):

 • Promover novos modelos de produción e consumo (consumo responsable e soberanía alimentaria)
 • Dereito humano á auga
 • Pobreza enerxética e novo modelo enerxético
 • Promover acceso á tecnoloxía axeitada e igualitaria

Comezamos con

Promover novos modelos de produción e consumo.

Apostamos  polas  iniciativas  da  economía  social no eido local, aquelas que priman ás persoas por riba do capital, e que se xestionan de forma autónoma, transparente, democrática, ligada ao entorno e con mecanismos participativos.
Isto pasa por fomentar a filosofía  da  economía social,  apoiar  a creación de empresas de economía social ou apoiar redes de comercialización de empresas de economía social entre países empobrecidos e Galicia.

INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS


Fortalecer a rede Eusumo progresivamente no orzamento e presenza mediática ao logo da lexislatura e aumentar as vantaxes fiscais das cooperativas con respecto a outras figuras empresariais antes de finalizar a lexislatura.

En procesos de contratación pública, aumentar a valoración pola a contribución da empresa á sociedade e ao seu entorno e o feito de que sexa unha empresa da economía social.


No eido de promover novos modelos de produción e consumo máis sociais e sustentables propoñemos:

Promover o comercio xusto e o consumo responsable entre a cidadanía e ao interno da propia Xunta, promovendo  tanto  campañas  de  promoción  na  sociedade  civil  como  a  Compra  Pública  Ética  (incluíndo  criterios  de  electrónica  ética, alimentos  de  proximidade,  materiais  de  construción local e a madeira certificada nas convocatorias de licitacións por equipos ou obras). Tamén a través da promoción da Xunta de Galicia de produtos de comercio xusto nas máquinas de vending  e  as  cafeterías  dependentes  da  propia Xunta, comedores escolares ou centros de saúde,  etc. Englobamos,  así  mesmo,  nesta  liña os servizos bancarios e financeiros na liña da Economía Social, para o que se debería apostar pola utilización de forma prioritaria da Banca Ética e cooperativas  de  crédito  máis  achegadas  ao  terreo  (das  cales  en  Galicia  hai  varios  exemplos en funcionamento, Fiare, Coop-57, Ais o O Peto, Caixa Rural, Triodos Bank, etc).

INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS

Incluir banca ética entre os bancos posibles para facer calquera tipo de transación coa administración autonómica antes de rematar a lexislatura.

Chegar ao 10% do capital manexado dende a Administración Local canalizada a través de banca ética ao final da lexislatura.

Incluir criterios de comercio xusto, consumo de cercanía, materiais locais e electrónica ética aos pregos de compra pública de equipas e construción.

 
Promover  circuítos  de  comercialización  curtos para produtos alimentarios locais, especialmente  artesanais  e  ecolóxicos;  patrocinar  o  consumo consciente, san e de proximidade. Poderíase impulsar, por exemplo, a través de formacións e obradoiros a persoas produtoras locais sobre algúns condicionantes de seguridade alimentaria e  etiquetaxe  dados  pola  lexislación  actual, que está de costas a este tipo de produtos (e que en lugares como Francia si teñen un peso específico importante e contribúen ao desenvolvemento
de  tecido  produtivo  local, especificamente nas zonas máis rurais). Traballar  pola promoción  dun  modelo  de  desenvolvemento rural e pesqueiro endóxeno con enfoque  de  soberanía  alimentaria  e  apoiado  na pequena agricultura familiar.
INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS

En comedores escolares e doutro tipo de servizos, dependentes da Xunta de Galicia de xeito directo ou indirecto, incluir polo menos o 50% de produtos deste tipo antes de rematar a lexislatura.


Favorecer  a  eliminación  dos  cultivos  transxénicos. Este  tipo  de  cultivos  interactúan  co  resto  de  cultivos  (e  das  persoas)  de  formas,  como mínimo,  pouco  coñecidas, e non contribúen a unha  mellora  na  produtividade  de  xeito significativo a medio prazo, mentres que si aumenta a dependencia exterior das explotacións agrícolas (especialmente as familiares, que son as maioritarias  en  Galicia  e  son  as  máis  idóneas  para  “alimentar  Galicia”  de  xeito  máis  sustentable). 
NOTA: aquí se pode ver unha pequena análise sobre os transxénicos dende a perspectiva da tecnoloxía para o desenvolvemento humano

Tamén,  promover  e  facilitar  a  mellora  participativa  de  variedades  endóxenas  (por  exemplo con  feiras  de  sementes,  formacións  a  labregos 
e  labregas  ou  convenios  con  centros  de  investigación que traballan no tema como pode ser a Misión Biolóxica de Galicia).

INDICADORES QUE DENDE ESFGALICIA PROPORÍAMOS

Declaración de Galicia como “Comunidade Libre de Transxénicos” (que non se permita o seu cultivo) antes de rematar a lexislatura.

17 ago. 2016

El activismo de lo cotidiano

Cogemos el título del post de un artículo del periódico Bez, firmado por María Luisa Toribio, que nos ha gustado. Ese es el activismo que cambiará todo, pero el activismo colectivo y el compartir/debatir críticamente inquietudes y "líneas rojas" de cada persona (en el caso de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia,  compartiendo unos la importancia del software libre y conocimiento abierto, otras el enfoque de soberanía alimentaria, otros el tema feminismos o nuevas masculinidades, otras consumo responsable...) es lo que puede impulsar definitivamente ese activismo de lo cotidiano, al romper nuestros espacios de comodidad (o de indiferencia) desde un tema en el que nos sintamos cómodas (en nuestro caso, la tecnología), integrando el activismo con la vida misma, y el sentir que no lo hacemos solas. A eso quiere contribuir ESF.27 jul. 2016

Comunicación e coherencia nas organizacións

Nesta entrada do blogue de Juan Freire fálase de comunicación 2.0 e política. Extraemos un parrafiño que queremos enlazar cunha pequena reflexión sobre a comunicación en organizacións como ESF Galicia.


La tecnología permite (o podrá permitir en el futuro) eliminar barreras que impiden la “conversación” en las sociedades contemporáneas. Esta conversación, la esencia de la democracia, existió en tiempos históricos: grupos sociales pequeños utilizaban la comunicación cara a cara (de pocos a pocos). El crecimiento demográfico y el desarrollo de las agregaciones urbanas hicieron inefectiva la comunicación tradicional y provocaron la aparición de los medios de masas (de uno o pocos a muchos), pero por el camino nos dejamos una forma de participación ciudadana. Ahora estamos regresando al origen pero a una escala mucho mayor (de muchos a muchos).

O xeito de empregar as TIC nunha organización di moito da súa coherencia institucional e os seus valores, sendo actualmente unha das áreas máis clave da Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano e do concepto de tecnoloxías para a emancipación (vinculada ao dereito á información das persoas, que inclúe o de ser escoitadas e valoradas).

Do flickr de Dan Tantrun
Esta "cultura comunicacional" da organización ven dada tanto pola mensaxe enviada e o posicionamento que implica (máis ou menos político), coma a linguaxe empregada (por exemplo máis ou menos "emocional", con elementos de crítica e ironía, máis formal, etc.), pero tamén por elementos máis ocultos como o tipo de tecnoloxías usadas (p.e. baseadas en Software Libre, descentralizadas, cun principio guía de soberanía dixital) ou a estrutura de organización encargada desta comunicación (community manager, máis descentralizadas ou comunicación dende toda la base social...) .

Como ves a comunicación dende ESF? Gustaríache mellorar algo? E agora unha pregunta quizais máis difícil:
Para unha organización que defende a tecnoloxía para a emancipación e moitos elementos de soberanía tecnolóxica, pensas que hai que primar a coherencia e non estar en redes como facebook ou twitter, ou que estas redes concentran a tantas persoas que paga a pena estar en elas para levar a mensaxe crítica aínda caendo en certa incoherencia?

19 jul. 2016

Sobre sistemas complejos, política, ontología y tecnología...

Últimamente nos interesa eso de la complejidad, de lo que se está escribiendo bastante (lo complejo, que no lo complicado, es algo a lo que nos enfrentamos constantemente al trabajar en desarrollo, cooperación, defensa de los derechos humanos...).

Queremos compartir aquí un capítulo que nos interesó especialmente por tocar temas de política, ontología, tecnología y ciencia, de la publicación ¿Cómo gobernar la complejidad? Invitación a una gobernanza urbanahíbrida y relaciona (página 13 del documento). 


Combinar ontología y política

Gobernar el mundo actual exige más que las que nos han ofrecido hasta hoy las clásicas distinciones modernas. Nos encontramos ante asuntos a abordar, en parte, desconocidos y complejos, que reclaman nuevos marcos institucionales (Latour, 2004). Aparte, no todos los asuntos se pueden afrontar a través del mismo procedimiento. Cada nuevo asunto merece su propio protocolo (Latour, 2007). La política que ya no debe gestionar un mundo preexistente, sino armonizar colectivos híbridos, operar sobre multiplicidad y producir realidades mejor articuladas (Rodríguez, 2008). Una vez se extiende la gamma de entidades, si las nuevas asociaciones no forman un ensamblaje "habitable", aquí es donde tiene que entrar en escena la política, con el fin de "componer" las asociaciones para obtener el diseño de un mundo común, para conseguir la mejor cohabitación posible (Latour, 2005). Latour (2002) define la política como la progresiva composición de un mundo común.
 
La política sirve para dibujar, decidir y proponer un cierto cosmograma, una cierta distribución de papeles, funciones e instituciones a humanos y no humanos (Latour, 2001). El colectivo de Latour (2002) no es un ser con límites fijos y definitivos, sino un movimiento en el que se establece una cohesión provisional que se tiene que ir renovando constantemente. La política es una lucha ontológica (Bingham y Hinchliffe, 2008), ya no es un asunto que tenga que ver sólo con debates entre “ciudadanos”, humanos. Son necesarias formas de representación política (o científica) para composiciones que hasta ahora han sido olvidadas que garanticen una conformación plenamente democrática de un mundo común. Los nuevos elementos, los nuevos escenarios que aparecen en el marco de las controversias, necesitan nuevos espacios de la política, nuevos alojamientos que sean hospitalarios.

No obstante, la distinción entre hechos y valores ha paralizado durante mucho tiempo toda discusión sobre las relaciones entre ciencia y política, o entre naturaleza y sociedad (Latour, 2002). Según el autor, tenemos que hablar de ciencias, en plural, y de política, en singular: las ciencias tienen que permitir el mantenimiento de la diversidad de candidatos a existir y la política nos tiene que permitir conseguir la unidad que nos reúna todos juntos en un único colectivo. El trabajo de la ciencia y la tecnología es añadir incertidumbres, no eliminarlas. Lo que hace falta es democratizar la ciencia a la vez que democratizar a través de la ciencia y reunir en un mismo debate aspectos que hasta ahora se discutían en foros y ámbitos diferentes (Rodríguez, 2008).
 
Como hemos aprendido de los estudios de la Ciencia y la Tecnología, el conocimiento se produce de manera simultánea a la construcción de una red en la que entidades sociales y naturales regulan recíprocamente lo que son y quieren (Callon, 1986). En este sentido, Michel Callon, Pierre Lascoumes y Yannic Barthe (2009) nos muestran cómo la producción de conocimiento tiene que estar ligada a la exploración en el ámbito de las formas de vida. Se discuten al mismo tiempo, tanto los conocimientos que necesitamos para comprender mejor el mundo como las posibles composiciones del colectivo para profundizar en la mejora de la vida en común (Rodríguez, 2008). El conocimiento, más que un recurso, es un sujeto político. Cuando luchamos por derechos, estamos luchando por ser concebidos como personas, por ser reconocidos. Es una tarea de dar forma a nuevas formas de agencia y, consecuentemente, construir nuevos tipos de vida colectiva (Callon, 2004). De extender (o no) el reconocimiento de nuevos tipos de entidades, mostrando, así, que el mundo no viene dado, sino que es negociable (Law, 2000).
 
El conocimiento ya no tiene una función representacional, sino una función activa y práctica de intervención en el mundo (Whatmore, 2006). La investigación es performativa, no sólo describe el mundo tal y como es, sino que lo promulga, construye realidades sociales nuevas o alternativas. Por performatividad entendemos que el conocimiento no hace referencia a un mundo preexistente, sino que es más una práctica de "manipulación" o de intervención sobre el mundo, en la que se "promulga" una de sus versiones (Law y Mol, 2002). La cuestión, por lo tanto, es experimentar nuevas formas de encuentro entre humanos y no-humanos que permitan aumentar el abanico de maneras disponibles de relacionarnos. La producción de conocimiento sirve para hacer emerger y experimentar nuevas formas de encuentro, de relación y de convivencia entre amalgamas de humanos y no humanos.

La cuestión reside en decidir los mundos que vamos a ayudar a hacer realidad. Discutir qué tipo de agencias humanas queremos desarrollar, es decir, qué tipo de arreglos socio-técnicos queremos diseñar y experimentar (Callon, 2004). Explicar historias sobre quién y cómo tendría que estar incluido (y excluido), historias que hicieran más o menos plausibles determinadas relaciones y distinciones (Law, 2000). Probar mundos diferentes, para probar su virtud, para ver si sus articulaciones funcionan (Haraway, 1999). En definitiva, combinar el término "ontología" con "política", explica Mol (1999) permite sugerir que las condiciones de posibilidad no están dadas. Y una vez abandonada la visión dicotómica moderna, la cuestión ya no se reduce a si las afirmaciones hacen referencia o no a un estado dado de las cosas, sino a determinar si las proposiciones están bien articuladas (Latour, 1999). La experimentación es imprescindible para alcanzar nuevos escenarios, nuevas formas de solidaridad, de hacer compatibles, escenarios enfrentados. En este sentido, el rol de algunos actores tiene que pasar de la "representación" a la "experimentación" (Hinchliffe, 2002). El mundo común tiene que estar construido a escala real, y a tiempo real, en medio del ágora, y con la presencia de todas las partes implicadas (Latour, 2002).

Así, a diferencia de la noción moderna, el gobierno tiene que ver, sobre todo, con la producción de realidades (Rodríguez, 2008). Y la tarea de las instituciones públicas no es ninguna otra que la de seguir, documentar, interrogar, inducir, organizar el experimento colectivo en el que todos estamos implicados y asegurar que no se aborte o se pase por alto (Latour, 1998). Las instituciones públicas tienen que asegurar la continuidad de la vida pública (Latour, 2002). Asegurar el desarrollo de un experimento constante para decidir cuantas entidades tienen que coexistir juntas. Asegurar la construcción y movilización del mayor número de "versiones" posible. Asegurar la coproducción de conocimientos y nuevas identidades, y el debate entre y sobre éstas, para la composición de un mundo en común.

18 jul. 2016

Primer día de trabajo sin Cris en Honduras!

Compartimos aquí y hacemos nuestra desde toda la base social de ESF esta reflexión tan chuli de Raquel, nuestra nueva y flamante representante país en Honduras desde el 29 de junio (después de mes y medio de traspaso!), sobre la gran implicación y compromiso de Cris Sesto, que fue representante país de ESF en Honduras en los últimos... 3 años y 8 meses!! GRACIAS POR TODO!!

Aprovechamos para desearle a Raquel mucha suerte, seguro que lo va a hacer genial!

----------------------------------------------------
Primer día de trabajo sin Cris en Honduras! [...]
Y veo lo que hay hecho, lo que ESF construyó por aquí: lazos, fortalezas,... y es muy motivador.
Quiero compartir el AGRADECIMIENTO A CRISTINA que hago, no como persona que la sustituya ni como ex-pcr ni voluntaria en terreno ni por los lazos personales que ya nos unen... no desde ese punto de vista, sino como socia, voluntaria y parte de la comunidad esfeira.

Creo que Cristina supo llevar a la práctica por 3 años y 8 meses la filosofía de trabajo de ESF y el estilo de hacer cooperación. Y es diferente, y es un buen estilo según reconocen nuestras copartes.


En las despedidas de Nasmar, AHJASA y CODDEFFAGOLF, nuestras socias acá, todas destacaron el papel de ESF y de Cristina en su fortalecimiento como organización, la paciencia para transferir los conocimientos a los distintos equipos técnicos, el saber ser un socio equitativo y justo, no superior, sino igual a igual. Creo que Cristina contribuyó especialmente con su paciencia y saber formar, acompañando a las personas en su proceso de aprendizaje, valorando sus progresos, y subiendo su autoestima y capacidades. El cariño y respeto se notan.


Gracias Cris también por hacer las cosas más fáciles en el traspaso, por este periodo de transición, y por tus generosas explicaciones.

15 jul. 2016

ESF en la mesa de agua del Encuentro de Cooperaciones Autonómicas


El pasado día 14 tuvimos el placer de participar en la mesa sectorial en materia de agua y saneamiento, en el IX Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el Desarrollo. Allí Marta, nuestra ex-presi, junto con gente del grupo de la Universidade da Coruña GEAMA, la empresa ICarto y Aguas de Galicia (todas ellas bien conocidas por ESF), tuvo la ocasión de reflexionar sobre la coordinación entre actores distintos de desarrollo en este tema del derecho al agua, así como del potencial que organizaciones de la sociedad civil como ESF pueden aportar a esas redes. A continuación os dejamos lo que comentamos.


 
1) Presentación de ESF

Hicimos hincapié en:
- ESF es una asociación basada en el voluntariado. Las actividades son impulsadas y protagonizadas por personas voluntarias, que son agentes de cambio social. La colaboración es muy variada, según la situación vital de cada una.
- Integrada en la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras.
- Independiente, laica, apartidista y política
- Especialización en tecnología para el desarrollo humano y servicios básicos de carácter tecnológico que son en si mismos un derecho humano o contribuyen de forma decisiva a asegurar otros derechos reconocidos. Actualmente: derecho al agua y saneamiento, derecho a la alimentación con enfoque de soberanía alimentaria, energía y tecnologías para la información y comunicación (donde se hace mucho activismo a favor del software libre).
- Herramientas de acción: acciones nacionales (sensibilización, incidencia política y educación para el desarrollo, mucha presencia en la universidad, donde nacimos) e internacionales (proyectos de cooperación internacional basados en fortalecimiento de capacidades tanto de sujetos de derechos como de proveedores de derechos; experiencia en campamentos saharauis, El Salvador y Honduras en temas de agua, y en Nicaragua y Honduras en temas de soberanía alimentaria y protección del ambiente).

2) Por qué y cómo nos coordinamos.

Para ESF el trabajo en red no es una simple estrategia para conseguir resultados de desarrollo, es casi un fin, como se pone de manifiesto en el mapa estratégico de nuestra planificación estratégica vigente
 
Por otro lado, ESF tiene muy interiorizado el interés de impulsar la investigación para el desarrollo, y para ello hay que colaborar con las instituciones que saben investigar. Esto tanto para obtener buenas investigaciones como para, y no menos importante, mantener un contacto de red que también permite el enriquecimiento mutuo: una verdadera EpD en esas instituciones de investigación y conocimiento (en busca de una universidad comprometida) y, “a cambio”, fortalecer en ESF una cultura del rigor técnico en sus acciones.

Respecto al ćomo, al ser ESF Galicia quién cerró la mesa, nos centramos en destacar el tema de voluntariado y militancia como transformación social. Las anteriores participantes habían hablado del programa Mozambique de fortalecimiento del ARA Norte (institución similar a los organismos de cuenca hidrográfica españoles), donde ESF no participó directamente, pero precisamente el hecho de que muchas de esas personas de las otras organizaciones hubieran sido (y sigan siendo) de ESF probablemente fue decisivo para que se impulsara este proyecto desde las otras organizaciones. Es parte del proceso de la EpD dada por el simple hecho de participar en ESF (o en otras organizaciones de la sociedad civil de defensa global de los Derechos Humanos), y que a veces es tan difícil medir.

Mencionamos también en relación a trabajo en red con estos actores u otros en relación a recurso hídrico y planificación:
- Nuestro trabajo con UDC e Icarto en desarrollo de herramientas de apoyo a la planificación hídrica y territorial en Honduras (gvSIG Fonsagua, gvSIG Planes de Manejo de Fincas), así como el diseño y organización del curso de Sistemas de Información Geográfica y Cooperación, impulsado por ESF Galicia y financiado por Cooperación Galega, donde participaron Cartolab-UDC, Icarto, LaboraTe-USC, además de ESF Catalunya y el SIGTE (Universitat de Girona). En ese curso gran parte de los ejercicios y estudios de caso se basaron en las herramientas de planificación del recurso hídrico desarrolladas en Honduras.
- Estudio sobre la implantación actual de conceptos de la Educación para el Desarrollo en empresas tecnológicas de la provincia de A Coruña y su interés en profundizar en ellos, impulsado en colaboración con CartoLab-UDC (que da apoyo con una herramienta de encuestas geolocalizadas llamado EMAPIC), y en el que Icarto actúa como empresa piloto para ir validando la metodología de trabajo con empresas.
- Asignatura de cooperación en la Ingeniería Civil, que lleva en marcha en la Universidade da Coruña hace más de 15 años, donde colabora ESF con departamentos como GEAMA (que estaba también en la mesa).

3) Cómo nos sentimos en esa coordinación

Aquí se comentó como el hecho de compartir muchas personas entre organizaciones haga como algo natural la colaboración, dada además la complementariedad. Además, el trabajo en red es algo que hay que cuidar, porque aun compartiendo personas, se trata de organizaciones distintas, con ritmos y procesos distintos, y si se pierde contacto luego se exige mucho más esfuerzo para recuperarlo. También somos conscientes de que, en ocasiones, puede haber conflictos por las distintas percepciones o modos de trabajo, para personas que participan en ESF y otra organización simultáneamente.

4) Qué potencialidades tenemos y qué aportaciones en estas colaboraciones pensamos que podemos hacer mejor desde nuestra organización.

Como el resto de organizaciones de sociedad civil de defensa de derechos humanos globales, debemos ser puentes de sociedad civil entre los países (lo de Sin Fronteras no es algo que se puso por “estar de moda”). De hecho, si algo se puede criticar a la buena experiencia multi-actor en Mozambique es que no se consiguiera incluir este elemento en el programa.

Líneas de trabajo a nivel internacional en tema agua, donde en ESF consideramos que hay que insistir (actualmente las desarrollamos en el Golfo de Fonseca hondureño):

 • Planificación del recurso hídrico, por parte de municipalidades, para tener un diagnóstico a nivel municipal en cuanto a agua y saneamiento y actuar según las prioridades que refleje este diagnóstico.
 • Ordenamiento territorial con enfoque de cuenca y aplicación o creación de leyes y ordenanzas ambientales que eviten la sobreexplotación del recurso  hídrico (tanto por uso comunitario como por actividades agroindustriales y  económicas existentes en la zona como cultivos de caña, melón, minería, etc), y la deforestación.
 • Sensibilización  e involucramiento de titulares de derechos y obligaciones en cuanto a la importancia de la calidad del agua, no sólo a nivel microbiológico sino también en cuanto a metales pesados, organoclorados y organofosforados. Creación y aplicación de ordenanzas y legislación en esta línea (por ejemplo en cuanto a vertidos de industrias, uso de pesticidas en lugares cercanos a fuentes de agua, en general protección de fuentes de agua).
 • Fortalecimiento, empoderamiento y organización de la sociedad civil y juntas de agua para conocer su derecho al agua y saneamiento básico,  que permita la reivindicación ante titulares de derecho con competencias, así como dotar a las comunidades de herramientas  de autogestión que permita establecer sistemas de agua comunitarios viables y sostenibles.

También insistimos en el Derecho Humano al agua en nuestro entorno, en Galicia y también participando en campañas a nivel estatal con la Federación de ISF. El concepto de Derecho al Agua integra muchas dimensiones, y es un trabajo clave de organizaciones como ESF tratar de poner de manifiesto las problemáticas de asegura este derecho en distintos países, relacionándolo con las dimensiones de acceso en el propio entorno de las personas. Problemáticas como cortes de agua, poca transparencia en los contratos de abastecimiento, poca cultura de participación en la gobernanza (también del agua) son temas sobre los que llamamos la atención en campañas y acciones de incidencia política en Galicia (además de actualmente estar comenzando con la UDC un estudio sobre la gestión del agua con enfoque de derecho humano en municipios del área de Coruña, vinculado a un trabajo académico).

5) Aprovechando que estábamos con la mayoría de las cooperaciones autonómicas, añadimos un punto brevísimo a modo de cierre de “Qué esperamos como organización de los departamentos responsables de las Cooperaciones Autonómicas”:
 • Movilización interna en su entorno (que sean agentes de EpD interna en la propia administración autonómica),
 • Canalización de una financiación adecuada y digna a esta política pública de cooperación, que a pesar de la crisis siguió siendo defendida por la ciudadanía sin que las personas responsables políticas atendieran a esa demanda
 • Coordinar acciones entre departamentos autonómicos para impulsar acciones de cooperación pero también de coherencia de políticas para el desarrollo
 • Crear oportunidades y espacios de coordinación y sinergias entre actores (respaldando y defendiendo la cooperación descentralizada incluyendo las de las administraciones locales).
 • Armonización de criterios y formularios entre las coordinadoras adaptándolas a las especiales características de esta política de cooperación
 • Colaboración en la ejecución de la política pública de cooperación.